The Bradford Gallery
 
 
 
 
Sacandaga Valley Dam #1 around 1910
Order #VDSV02
 
© Bradford J. Smith 2009