The Bradford Gallery
 
 
 
 
Sacandaga Valley Hills around 1910
Order #VDSV10
 
© Bradford J. Smith 2009