The Bradford Gallery
 
 
 
 
Sacandaga Valley around 1910
Order #VDSV29
 
© Bradford J. Smith 2009