The Bradford Gallery
 
 
 
 
Sacandaga Valley 1 around 1910
Order #VDSV125
 
© Bradford J. Smith 2009