The Bradford Gallery
 
 
 
 
Sacandaga Valley around 1910
Order #VDSV38
 
© Bradford J. Smith 2009