The Bradford Gallery
 
 
 
 
Albany, New York
Order #C169
 
© Bradford J. Smith 2009