The Bradford Gallery
 
 
 
 
Upper Hudson , NY
Order #525
 
© Bradford J. Smith 2009